Paypal

ให้บริการเชื่อมระบบการชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ Paypal โดยสามารถทำให้เว็บไซต์ของท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดและสาระควรรู้ในการเชื่อมชำระเงินผ่านเครดิตการ์ดด้วยระบบ Paypal โดยไปยังเว็บไซท์ http://www.paypal.co.th

ซึ่งการเชื่อมชำระจะสามารถทำได้ 2 รูปแบบหลักคือ แบบบุคคลธรรมดา และแบบร้านค้า