วิธีแก้ปัญหา Webmail อ่านหัวข้อเรื่องของอีเมล์ที่เป็นภาษาไทยไม่ได้

เนื่องจาก Webmail เดิมของทางบริษัทผู้ผลิตได้ทำการปรับปรุงระบบไปแต่เกิดผลเสียคือไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ไม่สมบูรณ์ในบางส่วน เราจึงแก้ไขให้กับท่าน โดยการไปใช้งาน Roundcube เข้าไปแทน ท่านสามารถเข้าสู่ webmail Roundcube ได้จาก

URL : www.ชื่อโดนเมนเนมของท่าน/roundcube

แล้วทำการใส่ username /password ที่เคย Setup ไว้ ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที