ปัญหาอีเมล

หากท่านลูกค้าต้องการย้าย Domainname ออกจาก Megaweb

กรุณาทำการแจ้งขอ AUTH Code มาโดยการออกเอกสารในนามบริษัท

ระบุข้อความ

1. Domainname ที่ท่านต้องการขอ AUTHCode

2. ระบุอีเมล์ที่จะให้ส่ง AUTHCode ไปให้

มีกรรมการเซ็นชื่อและประทับตรา

 

ส่งมายัง Megaweb ที่ 0-28917019 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.