ปัญหาอีเมล

ท่านที่ใช้งานอีเมล์จากระบบเดิม Roundcube ที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ Emai G-suite
หากต้องการให้อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่เดิม กลับเข้าไปยังอีเมล์ G-suite สามารถย้ายข้อมูลของท่านได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ทำการ Backup อีเมล์ไว้ ผ่าน outlook โดยใช้ เลือกการใช้งาน imap ตาม วิธีการตั้งค่า E-mail ใน Microsoft Outlook 2010
2. ติดตั้ง Google app  เข้าไปดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ Link
3. เมื่อติดตั้ง Google app เสร็จเรียบร้อย ระบบจะถามว่าให้ทำการ Migration อีเมล์ใด ให้ระบุอีเมล์ที่ต้องการ migration
4. รอกระบวนการสำเร็จ อีเมล์ที่ท่านทำการ Backup ไว้ก็จะเข้าไปยังอีเมล์ G-suite